Orari i Ligjeratave
E Martë pas namazit të Jacis Hoxhë Lulzim Perçuku – Ligjërata : (Kitabu Teuhid,Akide Vasitije.Tefsir)
E Mërkurë pas namazit të Ikindisë Hoxhë Petrit Perçuku – Mësim Kurani , Rregullat e Texhvidit
E Ejte pas namzit të Jacis Hoxhë Lulzim Perçuku – Ligjerata : (Kitabu Teuhid,Akide Vasitije.Tefsir)
E Premte pas namazit të Xhumasë Hoxhë Petrit Perçuku – Mësim Kurani , Rregullat e Texhvidit
E Shtune pas namazit të Jacis Hoxhë Lulzim Perçuku – Ligjerata : (Kitabu Teuhid,Akide Vasitije)