Shoqeri

21 03, 2013

Kë duhet ta bësh shok ?

March 21st, 2013|Artikujt, Fikh, Shoqeri|

16 01, 2013

Shkaku i shtatë: Dijetari e jep një vendim në bazë të një hadithi të dobët, ose argumentimi dhe përfundimi që ai nxjerr janë të dobët

January 16th, 2013|Akide, Artikujt, Fikh, Shoqeri|

15 01, 2013

Shkaku i gjashtë: Dijetari beson se evidenca për të cilën bëhet fjalë e kundërshton ose ndonjë tekst më të fortë, ose një konsensus dijetarësh

January 15th, 2013|Akide, Artikujt, Fikh, Shoqeri|

14 01, 2013

Shkaku i pestë: Dijetari është i vetëdijshëm për hadithin, mirëpo ai është i abroguar (shfuqizuar, anuluar).

January 14th, 2013|Akide, Artikujt, Fikh, Shoqeri|

13 01, 2013

Shkaku i katërt: Dijetari është i vetëdijshëm për argumentin, por e kupton atë gabimisht

January 13th, 2013|Akide, Artikujt, Fikh, Shoqeri|

13 01, 2013

Shkaku i tretë: Hadithi ishte i njohur për dijetarin, mirëpo atij nuk i është kujtuar

January 13th, 2013|Akide, Artikujt, Fikh, Shoqeri|

13 01, 2013

Shkaku i dytë: Hadithi i duhur është i njohur për dijetarin, mirëpo ai nuk ka besim në transmetuesin e tij, dhe e konsideron hadithin të jetë në kundërshtim me një argument më të fortë, kështu që ai kapet për atë që e beson si më të fortë.

January 13th, 2013|Akide, Artikujt, Fikh, Shoqeri|

13 01, 2013

Shkaku i parë: Argumenti i duhur nuk ka qenë i njohur për dijetarin i cili ka gabuar në mendimin / vendimin e tij.

January 13th, 2013|Akide, Artikujt, Fikh, Shoqeri|

11 01, 2013

Mospajtimet në mesin e dijetarëve

January 11th, 2013|Akide, Artikujt, Fikh, Shoqeri|

6 01, 2013

Temë lidhur me dispozitën e ëndrrave

January 6th, 2013|Artikujt, Fikh, Shoqeri|