Namaz

7 03, 2013

Namazi pas atij që e rruan mjekrën

March 7th, 2013|Fetua, Fikh, Namaz|

3 11, 2012

Mbyllja e syve gjatë namazit

November 3rd, 2012|Fetua, Fikh, Namaz|

3 11, 2012

A falet i sëmuri para apo pas operacionit?

November 3rd, 2012|Fetua, Fikh, Namaz|

28 06, 2012

Shpjegim i ajetit: “Kërkoni ndihmën e Allahut me durim e me namaz! Kjo është njëmend e vështirë, përveçse për ata që e kanë shumë frikë Atë” (El-Bekare, 45)

June 28th, 2012|Fetua, Fikh, Namaz|

21 06, 2012

Falja e namazit duke mbuluar vetëm pjesën e poshtme të trupit

June 21st, 2012|Fetua, Fikh, Namaz|

17 06, 2012

Shpjegim i ajetit: “O bijtë e Ademit, vishuni bukur (me petkun më të mirë) kudo dhe kurdo që të faleni!” (El-A’raf, 31)

June 17th, 2012|Fetua, Fikh, Namaz|

19 04, 2012

Është detyrë që injorantëve t’u mësohen rregullat e namazit

April 19th, 2012|Fetua, Fikh, Namaz|

1 04, 2012

Falja e namazit të drekës pas atij të xhumasë

April 1st, 2012|Fetua, Fikh, Namaz|

1 04, 2012

Si duhet të falet i sëmuri pas operacionit?

April 1st, 2012|Fetua, Fikh, Namaz|

25 03, 2012

Gruaja dhe namazi i teravive

March 25th, 2012|Fetua, Fikh, Namaz|