Shitblerje

26 03, 2012

Tregtia me monedha

March 26th, 2012|Fetua, Fikh, Shitblerje|

24 03, 2012

Fetua rreth disa çështjeve rreth shitblerjes

March 24th, 2012|Fetua, Fikh, Shitblerje|

21 03, 2012

A është i lejuar kapari?

March 21st, 2012|Fetua, Fikh, Shitblerje|