بسم الله الرحمن الرحيم

Komenti i librit të Teuhidit ‘Kitabu-Teuhid’

Autori i librit: Shejh Muhammed Ibën AbdulUehhab et Temimi, rahimehullah.


Dhjetë asgjësueset e Islamit, Dhjetë gjërat që të nxjerrin nga feja

Autori i librit: Shejh Muhammed Ibën AbdulUehhab et Temimi, rahimehullah.

Hyrje – Pjesa e parë

Hyrje - Pjesa e fundit

Çështje të fikhut të marra nga libra të dijetarëve të ndryshëm

Shpjegimi i emrave dhe cilësive të Allahut

El-Ewwelijjetu, El-Itjanu uel-Mexhiiu, El-Ixheebetu,

El-Ehadu, El-Ihsanu, El-Ehdhu bil-jedi

El-Edhenu, El-Iraadetu uel-Meshiietu

Istitaabeturr-Rraweihi

El-Istihzau bil-kefiriin

El-Istiweeu Alel-Arshi

El-Esefu

El-Esabi'u, El-Ilehijjetu uel-Uluhijjetu, El-Emru

El-Imsaku, El-Enemilu, El-Intikamu minel-muxh'rimin

El-Ixhebu uet-Tehlilu uet-Tehrimu, El-Bariu, El-Betinu (El-Betinijjetu), Bedius-semeweti uel-erdi

El-Birru, El-Beraketu uet-Tebaruku, El-Bestu uel-Kabdu

El-Beshbeshetu ew (El-Beshesheh), El-Besaru, El-Betshu, El-Bugdu, El-Bekaau

Et-Texhel-li, Et-Tedel-li, Et-Teraddudu fii kabdi nefsil-mu'mini

Et-Teshri'u, Et-tekdimu uet-Te'khiru, El-Kurbu, Et-Tewwabu

El-Xheberuutu, El-Xhelaalu, El-Xhemeelu

El-Xhudu, El-Hakimu uel-Hekemu, El-Hubbu uel-Mehabbehu, El-Hathwu

El-Huxhzetu uel-Hakwu, El-Heraketu, El-Hasibu, El-Hifdhu, El-Hafijju, El-Hakku, El-Hilmu

El Hamid, El Hanan, dhe El Hajjij

El Hajju, El Habir, el hidau, el halku, el hul-letu

Ed-delil (ed-dilale), Ed-Dejjan, Edh-dhat

Err-Rraufu, Err-Rru’jetu, Err-Rrabbu

Err-Rrixhlu, Err-Rrahmetu, Err-Rrezku, Err-Rrrushdu, Err-Rrida

Err-Rrefiku, Err-Rrekibu, Err-Rrauhu

Ez-Zariu, Es-Saku, Es-Subbuhu, Es-Sitru

Es-suhrije bil-kafirin, es-sehatu, es-sur’atu, es-sukutu, es-selamu

Es-sultan, es-sem'u, Es-sejjidu, Esh-shafij

(Esh-shahsu), Esh-shiddetu, Esh-shukru, Esh-shehidu

Shej'un, es-sabru, es-sidku

Es-sifetu, es-samedu, es-sun’u dhe es-sautu

Es-suratu, Ed-dahiku, Et-tabibu, Et-tajju, Et-tajjibu

Edh-dhahirijetu, El-itabu, El-axhebu, El-adlu

El-Izzu, El-Azmu, El-Ata’, El-Men’u, El-Adhametu, El-Muafatu

El-Ilmu, El-Uluv-El-Feukije, El-Amelu-El-Fi’lu, El-Ajnu

El-Gadabu, El-Galebetu, El-Gina, El-Fet’hu, El-Ferahu

El-Kabdu, Et-Tajju, El-Kudretu

El-Kahru, El-Kaulu, El-Kuvvetu, El-Kajjumu, El-Kafij

El-Kuddusu, El-Kur’anu, El-Kibrijau, El-Kebiru

El-Keramu, El-Kurhu, El-Keffu, El-Kefilu

El-Kelamu, El-Kenefu

el-kejd li adaihi, el-lutfu, el-la’nu, el-mu’minu

El-Mubinu, El-Metane, El-Mexhdu, El-Muhitu,…

el Mustean,el Mes'h,el Meijeh,el Megfirah,el Mektu

En-Nedharu, En-Ne'atu

En-Nur, El-Hadij, El-Hubut, El-Herweleh, El-Hejmeneh

El-Wahid, El-Warith, El-Wasi' ....

El-Waslu, El-Kat'u, El-Wekilu, El-Weliju, El-Wehabu, El-Jedani, El-Jeminu

Dy duart e Allahut janë të djathta, El-Ahirijeh

A janë prej cilësive të Allahut: El Xhenbu dhe El Xhihetu

Fetua rreth Ramazanit” nga dijatarë të ndryshëm

Tema 1 – Kuptimi dhe dispozita e agjërimit

Tema 2 – Vlera e agjërimit dhe dobitë e tij

Tema 3 - Për kë është obligim agjërimi i Ramazanit?

Tema 1 - Gjërat që e prishin agjërimin

Tema 2 - Dispozita rreth marrëdhënieve intime, ëndrrave të lagështa dhe masturbimit - Pjesa 1

Tema 2 - Dispozita rreth marrëdhënieve intime, ëndrrave të lagështa dhe masturbimit - Pjesa 2

Tema 3 – Dispozitat e puthjes, paralojës, dhe daljes së medhijut dhe wedijut

Tema 4 – Dispozitat e daljes së gjakut, të vjelljes, dhe injeksioneve

Tema 5 – Dispozitat e miswakut, parfumeve dhe temjanit

Tema 6 – Dispozita e kohlit, pikave dhe makijazhit

Tema 7 – Disa gjëra që e pakësojnë shpërblimin e agjëruesit

Tema 8 – Çështje të ndryshme që kanë të bëjnë me gjërat që e prishin agjërimin dhe ato të cilat nuk e prishin

 

“Tema te ndryshme

Si t'i përballojmë sprovat?

Takvallaku (Frika ndaj Allahut)

Vazhdimi i veprave të mira pas Ramazanit

Pasimi i Kuranit dhe Sunnetit sipas kuptimit të selefit

Njihe të dërguarin e Allahut, sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem

Jepni o robër të Allahut

Poshtërimi i atyre që e kundërshtojnë Muhammedin sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem

Siguria prej kufrit është në pasimin e Kuranit dhe Sunnetit

Dashuria ndaj pejgamberit sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem

Lavdija arrihet përmes dijes

Këshilla të Ibn Mes'udit - Pjesa 1

Këshilla të Ibn Mes'udit - Pjesa 2

1 - Ruaje gjuhën tënde

2 - Të metat e gjuhë

3 - Vlera e heshtjes

Vlera e duasë

Vlera e dhikrit

Të varfrit do të jenë shumica e banorëve të Xhennetit

Dobitë që përfitohen nga beteja e Uhudit

Dobitë që përfitohen nga beteja e Tebukut

Sinqeriteti

Edukimi i fëmijëve në Islam - Pjesa 1

Edukimi i fëmijëve në Islam - Pjesa 2

Çdo shpirt do ta shijojë vdekjen

Sprova e pasurisë

Shkaqet që të dërgojnë në Xhennet

Njohja e krijuesit tonë përmes emrave të Tij të bukur

Falenderimi ndaj Allahut

Kibri (Mendjemadhësia)

Keni frikë ditën kur do të ktheheni te Allahu - Pjesa 1

Keni frikë ditën kur do të ktheheni te Allahu - Pjesa 2

Mendimi i mirë për Allahun - A

Mendimi i mirë për Allahun - B

Këshilla të Ebu Derdasë radijjAllahu anhu

Tewekuli (Mbështetja në Allahun) - Pjesa 1

Tewekuli (Mbështetja në Allahun) - Pjesa 2

Në prag të Ramazanit

Si ta arrijmë lumturinë në Islam? - Pjesa 1

Si ta arrijmë lumturinë në Islam? - Pjesa 2

Kush janë gurabatë?

Llogariteni veten para se të llogariteni

Islami në mes të parimeve të pa luhatshme dhe thirrjeve për reformimin e tyre - Pjesa 1

Islami në mes të parimeve të pa luhatshme dhe thirrjeve për reformimin e tyre - Pjesa 2

Dija dhe vlera e saj

Dhënia e tepërt pas epsheve, shkaqet, pasojat dhe shpëtimi prej saj

Ebu Bekri

Feja është këshillë

Ndalesa e urrejtjes ndaj njëri tjetrit

Parimet dhe rregullat qe duhet ndjekur ne kohe fitnesh - Pjesa 1

Parimet dhe rregullat qe duhet ndjekur ne kohe fitnesh - Pjesa 2

Sëmundjet e zemrës

Hasedi / zilia

Sekrete bashkëshortore

rahasimi i palmës së hurmës me besimtarin

Thuaj kam besuar Allahun, pastaj përqëndrohu në këtë (Hadith)

Shtyllat e adhurimit që kanë të bëjnë me zemrën

Efekti i dhikrit në largimin e pikëllimit dhe shqetësimit - Pjesa 1

Efekti i dhikrit në largimin e pikëllimit dhe shqetësimit - Pjesa 2

Hutbe: Përmirësimi i zemrave

Devotshmëria