Muaji Shaban

Shejh Dr. Ibrahim bin Amir Er-Ruhajlij (Allahu e ruajt) www.al-rehaili.net Çdo lavdërim dhe falënderim i përket Allahut. Salatet dhe selamet i dërgojmë për robin dhe të Dërguarin e Tij, Muhamedin, për familjen dhe mbarë shokët…

Lexo më shumë

Muaji Shaban

Shejh Dr. Ibrahim bin Amir Er-Ruhajlij (Allahu e ruajt) www.al-rehaili.net Çdo lavdërim dhe falënderim i përket Allahut. Salatet dhe selamet i dërgojmë për robin dhe të Dërguarin e Tij, Muhamedin, për familjen dhe mbarë shokët…

Lexo më shumë

Themelet e mirësisë së sheriatit

Në themelet e mirësisë së sheriatit bëjnë pjesë katër elemente: 1- Përkryeshmëria; 2- Gjithëpërfshirja; 3- Toleranca Mirësia e sheriatit është e përkryer, sepse ajo është nga Allahu, i Cili thotë: “Të përkryera janë fjalët e…

Lexo më shumë

Muaji Rexheb

Shejh Dr. Ibrahim bin Amir Er-Ruhajlij (Allahu e ruajt) www.al-rehaili.net Çdo lavdërim dhe falënderim i përket Allahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij ndihmë e falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Tij nga të këqijat e…

Lexo më shumë
Mbyll Menyn