Këshilla rreth disa mëkateve të mëdha

Këshilla rreth disa mëkateve të mëdha (Përgojimi, bartja e fjalëve, zilia dhe zullumi) Shejkh AbdulAziz ibn baz rahimehullah Myslimani ta ruajë gjuhën nga të folurit në përgjithësi, përveç atij të foluri dobia e të cilit…

Lexo më shumë

18. KËSHILLA TË DOBISHME

Mos ndërhyj në zemrat e njerëzve! Mekhuli (Allahu e mëshiroftë) tregon: "E pashë një njeri duke u falur dhe sa herë që binte në ruku e sexhde, qante. E akuzova se këtë po e bënte…

Lexo më shumë

17. KËSHILLA TË DOBISHME

Ebu Bekr Et-Tartushij (Allahu e mëshiroftë) thotë: "Kur të shohësh njeriun që në natyrë të tij e ka vetëm kundërshtimin, ashtu që sa herë i thua: "Jo" ai ta kthen: "Po", apo sa herë i…

Lexo më shumë

16. KËSHILLA TË DOBISHME

Dijetari i madh Ibn Xheuzi (Allahu e mëshiroftë) shkruan: "Gjatë rinisë sime kam takuar dijetarë të shumtë, të cilët dallonin në sasinë e dijes që e kishin. Mirëpo, më së shumti përfitoja nga ai që…

Lexo më shumë

15. KËSHILLA TË DOBISHME

Njëra nga vajzat e dijetarit Abdullah El-Gudejjan (Allahu e mëshiroftë) tregon: "Një ditë e pyeta babanë: “Si t'i edukoj fëmijët në këtë kohë të vështirë?” Edukoji me lutje dhe me shembull. Shpeshtoji lutjet për ta…

Lexo më shumë

14. KËSHILLA TË DOBISHME

Ibën Kethiri (Allahu e mëshiroftë) gjatë shpjegimit të ajetit të tretë të sures El-Gafir, përcjellë: "Ishte një njeri i fuqishëm nga banorët e Shamit që vinte shpesh nëpër ndejat e Umerit (radijAllahu anhu). Mirëpo pas…

Lexo më shumë

13. KËSHILLA TË DOBISHME

Shejh AbduRezzak ibn AbdulMuhsin El Abbad El Bedr (Allahu e ruajt) thotë: "Secili prej jush e di hadithin e vërtetë në të cilin thuhet: "Një femër lavire hyri në Xhenet." Me çfarë vepre hyri? "I…

Lexo më shumë

12. KËSHILLA TË DOBISHME

Ibn Abbasi (radijAllahu anhuma) thotë: "Katër personave s'mund t'ua kthej të mirën: Njeriut që me përshëndet i pari me selam. Njeriut që me hap vend në ndonjë ndejë. Njeriut që i pluhurosën këmbët duke ecur…

Lexo më shumë

11. KËSHILLA TË DOBISHME

Imam Uthejmini (Allahu e mëshiroftë) thotë: "Ndryshimet e zemrës janë të shpejta dhe të çuditshme. Ndodh që zemra të kalojë nga mosbesimi në besim dhe nga besimi në mosbesim, brenda një çasti. Allahu na forcoftë!…

Lexo më shumë

10. KËSHILLA TË DOBISHME

Allahu thotë: "A e ke parë ti atë që epshin e vet e ka marrë për zot? A do t’i bëhesh mbrojtës atij?" (El-Furkan, 43). Dijetari i madh Salih El-Feuzan (Allahu e ruajttë) thotë: "Shirku…

Lexo më shumë
Mbyll Menyn