Disa fjalë rreth muajit Rebi’ul-Evvel

Shejh: Dr. Ibrahim bin Amir Er-Ruhajli (Allahu e ruajtë) www.al-rehaili.net Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit! Lavdërimi dhe falënderimi i përket Allahut, Zotit të botëve. Salati dhe selami qofshin për profetin tonë Muhamedin, për…

Lexo më shumë

Sqarim rreth Esharive

Shejh: AbdulAziz bin Baz (Allahu e mëshiroftë) http://www.binbaz.org.sa/mat/4169 Pyetje: A janë Esharitë prej Ehlu Sunetit apo jo dhe a gjykojmë për ta se janë jobesimtarë për shkak të medh’hebit që e ndjekin? Përgjigje: Në shumicën…

Lexo më shumë

Gjykimi për Haxhxhaxh bin Jusufin

Shejh AbdulAziz bin Baz (Allahu e mëshiroftë) http://www.binbaz.org.sa/mat/4177 Pyetje: A është Haxhxhaxh bin Jusuf jobesimtar apo zullumqar? Përgjigje: Ai është mëkatar e zullumqar, mirëpo jo jobesimtar. Përktheu: Petrit Perçuku

Lexo më shumë

Pasqyrë rreth ardhmërisë së Islamit

Shejh AbdulAziz bin Baz (Allahu e mëshiroftë) http://www.binbaz.org.sa/mat/283 Pyetje: Shkëlqesia juaj! Si e shihni të ardhmen e Islamit përballë lëvizjeve, ideologjive dhe doktrinave të ndryshme të cilat e armiqësojnë atë? Përgjigje: Unë e shoh se,…

Lexo më shumë

Të mashtruarit me moralin e jobesimtarëve

Shejh AbdulAziz bin Baz (Allahu e mëshiroftë) http://binbaz.org.sa/mat/18150 Pyetje: Tek myslimanët vërejmë kontradikta të mëdha në mes fjalëve dhe veprave të tyre. Kështu, te ata myslimanë, që e thonë shehadetin, që falën vazhdimisht në xhami…

Lexo më shumë

Dallimi mes Ehlu Sunetit dhe Shiave

http://binbaz.org.sa/mat/4172 Shejh AbdulAziz bin Baz (Allahu e mëshiroftë) Pyetje: Cili është dallimi mes Ehlu Sunetit dhe Shiave? Përgjigje: Ekzistojnë dallime mes tyre, për arsyen se Allahu nuk i ka bërë njerëzit të njëjtë. Kështu, nuk…

Lexo më shumë
Mbyll Menyn